Dagslysstyring

Styringsstrategier

Der findes to principielt forskellige strategier for dagslysstyring, nemlig lysstyring og lysregulering.

Egenskaberne ved de to styringsstrategier er forskellige, og de har hver deres fordele og ulemper.

Lysstyring
I et lysstyringssystem måles dagslysmængden vha. en sensor, der er placeret enten ude eller inde. Ud fra den lysmængde, som sensoren måler, justeres lyset op eller ned efter forudbestemte indstillinger. Det vil sige at sensoren måler dagslysmængden og indstiller kunstlyset til et forudbestemt niveau. For at opnå den nødvendige lysmængde, må de forudbestemte niveauer indstilles på stedet og i et tidsrum, hvor dagslyset ikke er tilstrækkeligt.

Hvis sensoren er placeret forkert eller ved en fejltagelser bliver skjult bag et gardin eller på anden måde dækkes til, vil kunstlyset være tændt hele tiden og der opnås ingen energibesparelse.

Et lysstyringssystem er relativt enkelt i sin opbygning og volder derfor normalt ikke store problemer i praksis. Systemet, som består af et eller flere armaturer, en lyssensor, en styring og en afbryder, kan udbygges med bevægelsesmelder eller centralt registreringssystem, så det kun tænder, når der er personer til stede i bygningen.

Indregulering og justering af systemet er vigtig for at systemet fungerer efter hensigten. Ofte er det nødvendigt at indregulere systemet over en længere periode (både sommer og vinter) for at sikre, at systemet fungerer optimalt.

Systemet kan ikke opfange ændringer af rummets overflader og inventar, f.eks. ændringer af farver og reflektanser. Hvis sensoren er placeret udendørs, kan den desuden ikke tage højde for, om gardiner eller anden form for solafskærmning er trukket for eller om dagslysindfaldet på anden vis er begrænset. Hvis der sker væsentlige ændringer i rummet eller omgivelserne, skal styringen derfor indstilles på ny.  

Fordelen ved lysstyringssystemer er, at de er simple og billige.

Lysregulering
Ved lysregulering måles lysmængden i rummet, ideelt set på arbejdsplanet, og systemet regulerer lysniveauet indtil den ønskede lysmængde er opnået. Lysregulering er mere avanceret end lysstyring og kan kompensere for om solafskærmningen i rummet er aktiv, beskidte vinduer, blokeret dagslystilgang pga. potteplanter, skiftende overflader i rummet etc.

Med et lysreguleringssystem vil lysmængden altid være den samme, og man undgår det overforbrug, som den nødvendige overdimensionering af anlægget normalt giver anledning til, og som bl.a. skyldes reduktion af lyskildens lysstrøm over levetiden. Derfor kaldes disse systemer også for konstantlyssystemer.

Et lysreguleringssystem kan kombineres med bevægelsesmelder og centralt registreringssystem, så det kun tænder, når der er personer til stede.

I lysreguleringssystemer skal sensoren placeres så andelen af kunstlys og dagslys er det samme i alle situationer. Hvis dette ikke er tilfældet, vil styringen være forskellig afhængig af, om der er meget eller lidt dagslys. I praksis kan det være vanskeligt at placere sensoren, men her kan erfaring og leverandørernes anvisninger være en hjælp.

Anvendelse af lysregulering kan give større energibesparelse end lysstyring.

 

Relaterede emner: