Projektering

Afprøvning

Afprøvning af en belysningsløsning sikrer, at specifikationer og krav til belysningen er opfyldt. Det gælder både tekniske og visuelle krav.

Udover at dokumentere en belysningsløsning vha. beregninger, er det altid en god idé at afprøve løsningen i en model, f.eks. en mock up eller en model udført i mindre skala. Det gælder både dagslys, kunstlys og lysstyring. Afprøvning giver den projekterende mulighed for at justere uhensigtsmæssigheder og afhjælpe eventuelle gener, som ville være svære at rette op på, hvis de først er udført i det færdige byggeri. Endvidere giver afprøvningen mulighed for at kommunikere belysningsforslagene på en lettere forståelig måde til bygheren.

 

ip-80-20-10-steen-traberg-borup-test-arbejdspladsbelysning-high.JPG

Afprøvning af erstatningslyskilde med LED i arbejdslampe ved kontorarbejdsplads. På skrivebordet er markeret et læsefelt på 30 x 42 cm placeret 5 cm fra kant af bordet. Arbejdslamperne stilles eller monteres på bordet, så læsefeltet belyses bedst muligt uden at skygge for skærmen.  Vurderinger foretages med tændt almenbelysning uden tilskud af dagslys. Foto: Steen Traberg-Borup.

 

Mock up
Når man skal planlægge den kunstige belysning i et rum, en bygning eller et udendørs område er det en god ide at rekvirere prøver af de lyskilder og armaturer man påtænker at anvende, gerne i en mockup af en del af det færdige byggeri (1:1 opstilling). Det gælder ikke mindst i lyset af det teknologiskift, der sker på belysningsområdet med mange nye lyskilder og kvaliteter.

Ved at afprøve en belysningsløsning i en mock up, sikrer man sig, at belysningen lever op til de specifikationer og krav, som bygherren stiller. En afprøvning vil desuden vise, om der er noget, der skal justeres, f.eks. i forhold til armaturernes placering, regelmæssighed, blænding og afskærmning.

En prøvebelysning bør udformes så realistisk som muligt i overensstemmelse med den påtænkte anvendelse, hvilket  giver mulighed for både objektiv og subjektiv vurdering af både lyset og armaturet.  

Også ved planlægning af dagslysforholdene i et byggeri kan det være en god idé at afprøve løsninger omkring vinduesudformninger mv. i en mock up. I den forbindelse er det afgørende, at mock up'en er orienteret rigtigt i forhold til verdenshjørnerne, og at omgivelserne svarer til dem, der vil omgive bygningen.

Hvis det ikke er muligt at afprøve dagslysforholdene i en 1:1 opstilling, kan modelstudier i et dagslyslaboratorium, med en kunstig himmel, være et godt alternativ.

Jo tidligere i projekteringsprocessen, man har mulighed for at afprøve både kunstlys og dagslys, jo bedre er mulighederne for at justere på eventuelle uhensigtsmæssige detaljer. 

 

ip-80-20-20-steen-traberg-borup-tunnelbelysning-high.JPG

Prøvebelysning: Tunnelbelysning med LED i Albertslund Kommune. Foto: Steen Traberg-Borup.

 

Vurdering af lyskilder
Ved vurdering af lyskilder må man tage stilling til både målbare og ikke målbare forhold. De målbare forhold fremgår af lyskildens specifikationer og omfatter lysstrøm, farveegenskaber (farvetemperatur og farvegengivelse), levetid, energieffektivitet mv.

Vurderingen bør imidlertid også omfatte oplevelsen af lyset. I forbindelse med en visuel vurdering af lyset fra en lyskilde er følgende forhold relevante:    

 • Virker lyset fra lyskilden behageligt?
 • Svarer lysets fordeling fra lyskilden til det ønskede?
 • Virker lyset farvet?
 • Varierer lysets farve henover det belyste område?
 • Virker lyset koldt eller varmt?
 • Hvordan gengiver lyset forskellige farver?
 • Flimrer lyset?
 • Svarer lysets formtegning til det ønskede?
 • Svarer lysets skyggetegning til det ønskede?
 • Hvordan er kontrastgengivelsen ved læsning, skrivning el. andet synsarbejde?

 

 

ip-80-20-30-colorcheckerboard-high.jpg

Foto: ColorChecker-farvekort fra GretagMacbeth

 

En hurtig afprøvning af lysets farvegengivende egenskaber er at undersøge, om ens hånd fremtræder med naturlige farver. En anden mulighed er at anvende et farvekort.

For nogle typer lyskilder kan det desuden være relevant at tage stilling til om lyskilden eller lyset giver anledning til gener i form af støj eller varme. 

 

ip-80-20-40-kenneth-munck-multible-skygger-high.jpg ip-80-20-50-steen-traberg-borup-vurdering-skygger-mm-high.JPG

Tv. Lyset fra LED-lyskilder kan give anledning til multible skygger. Foto: Steen Traberg-Borup. Th. Frugt, grøntsager og f.eks. en tennisbold kan bruges til vurdering af både farver, formtegning, skygger og kontraster. Foto: Steen Traberg-Borup.

 

 

Vurdering af armaturer
Ved vurdering af et armatur må man tage stilling til både visuelle og praktiske forhold. Et armatur bør altid vurderes med den lyskilde der tænkes anvendt i det endelige belysningsprojekt. I forbindelse med vurdering af et armatur vil følgende forhold være relevante:    

 • Virker lyset fra armaturet behageligt?
 • Svarer armaturets lysfordeling til det ønskede?
 • Lever lysets regelmæssighed op til det ønskede?
 • Giver belysningen den ønskede tryghed og sikkerhed (primært relevant for udendørs belysning)?
 • Virker lyset fra armaturet farvet?
 • Varierer lysets farve henover det belyste område?
 • Svarer lysets formtegning til det ønskede?
 • Hvordan er kontrastgengivelsen ved læsning, skrivning el. andet synsarbejde?
 • Giver lyset fra armaturet anledning til gener i form af blænding?
 • Giver lyset fra armaturet anledning til reflekser i bord, skærm, tastatur eller andet?
 • Er det nemt at justere armaturets position?
 • Hvordan er kvaliteten af en eventuel afbryder?
 • Hvordan fungerer eventuel lysdæmpning eller farveskift?
 • Svarer armaturets stil og design til det ønskede?
 • Hvordan er samspillet mellem armaturernes design og omgivelserne?
 • Hvordan fungerer belysningsanlæggets samlede arkitektoniske udtryk?
 • Hvordan fungerer belysningsanlægget i byrummet i dagslys (udendørs belysning)?
 • Lever armaturet op til de funktionelle krav der stilles?
 • Kan armaturet monteres i de påtænkte omgivelser (pladsforhold, varmeforhold, tæthed, aggressive omgivelser mv.)
 • Er det nemt at installere armaturet?
 • Er det nemt at vedligeholde armaturet, herunder rengøre det og skifte lyskilde?
 • Er armaturet tilstrækkelig robust?
 • Er energiforbruget og driftsomkostningerne fornuftige set i forhold til anlæggets funktion og øvrige kvaliteter?

Ved afprøvning af udendørs belysning kan det være relevant at tage stilling til om lyspunktshøjden eller afstanden mellem armaturerne skal justeres.

 

 

ip-80-20-60-steen-traberg-borup-stibelysning-high.JPG

Prøvebelysning: Stibelysning med LED i Albertslund Kommune. Foto: Steen Traberg-Borup.

 

 

Vurdering af dagslysforhold
I forbindelse med vurdering af dagslysforhold bør man altid være opmærksom på, under hvilke vejrmæssige forhold dagslyset vurderes og notere dato og tidspunkt for vurderingen. Følgende forhold være relevante i forbindelse med vurdering af dagslysforholdene i en bygning:

 • Virker dagslyset behageligt?
 • Svarer dagslysets fordeling til det ønskede?
 • Lever dagslysets regelmæssighed op til det ønskede?
 • Hvordan virker dagslysåbningernes placering, størrelse og udformning
 • Hvordan harmonerer lysfarverne i hhv. dagslyset og kunstlyset?
 • Hvordan tegner dagslyset rummet og tingene i rummet?
 • Giver dagslyset anledning til gener i form af blænding?
 • Giver dagslyset anledning til reflekser i bord, skærm, tastatur eller andet?
 • Hvordan fungere en eventuel dagslysafskærmning?
 • Er dagslysafskærmningen nem at justere?
 • Kan der være refleksproblemer fra omgivelserne (eks. nabobygning) som skal behandles særskilt?

 

Vurdering af styrings og reguleringsløsninger
Ved vurdering af styringsløsninger er det væsentligt at tage stilling til forhold vedr. både funktion og visuel komfort. I den forbindelse vil følgende forhold være relevante:    

 • Virker zoneinddelingen passende?
 • Fungerer styringen som planlagt?
 • Giver styringen anledning til gener?
 • Virker de valgte sensorer (bevægelsemelder, dagslys) efter hensigten?
 • Er styringen nem at forstå og betjene (manuel styring)
 • Virker de valgte betjeningsenheder efter hensigten (manuel styring)?Relaterede emner: