Lys til specifikke formål

Belysning ved skærm- og kontorarbejdspladser

Arbejde ved skærm, f.eks. pc- eller tv-skærme, stiller særlige krav til belysningen, som ikke må givegenerende reflekser i skærmen.

Skærmarbejde involverer ofte almindeligt kontorarbejde som læsning og skrivning på papir, som i sig selv stiller krav til belysningen.

Når man arbejder ved en skærm, skal man kunne se lysende detaljer bag transparent materiale. Belysningens primære opgave er derfor at bevare kontrasterne mellem de lysende objekter og baggrunden. Dette sker ved at undgå stærkt indfaldende lys og samtidig reducere forstyrrende spejlinger i det transparente, blanke materiale.

Derfor er det en god idé at anvende en god arbejdslampe. Dette gælder også for andre typer arbejdspladser, hvor der anvendes en skærm.

Kontraster
For al tekst gælder, at god kontrast mellem tekst og baggrund er afgørende for læsbarheden. På almindelige skærme kan kontrasten normalt justeres inden for visse grænser. For at fastholde en god kontrast, er det imidlertid vigtigt, at belysningsanlægget indrettes, så man undgår for kraftig belysning direkte på skærmen, idet reflekser af enhver art vil forringe kontrasten på skærmen og derfor skal undgås.

Spejlinger og reflekser i skærmen
Spejlinger og reflekser kan stamme fra vinduer, belysningsarmaturer, lyse flader i lokalet eller fra den person, der sidder ved skærmen. Reflekser fra vinduer kan undgås enten ved passende afskærmning af vinduerne eller ved passende placering af skærmen i forhold til vinduerne. Placering af skærmen så synsretningen er parallel med vinduesvæggen, giver de bedste muligheder for at undgå reflekser i skærmen. I storrumskontorer kan det være nødvendigt at anvende rumdelere el.lign. for at undgår spejlinger af vinduesflader i skærmene. 

 

ip-30-20-10-silla-herbst-belysning-skærmarbejde-high.jpg

Reflekser fra vinduer, belysningsarmaturer, lyse flader i lokalet kan være et problem på skærmarbejdspladser.
Figur: Silla Herbst.

 

Det er vigtigt at undgå reflekser fra armaturer i skærmen. Som regel vil specielt afskærmende og delvis opadlysende armaturer, som placeres korrekt i forhold til skærmen, være en optimal løsning. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at etablere en lokal afskærmning af arbejdspladsen. Lyset kan desuden give anledning til generende reflekser i tastaturet, hvis dette er blankt. Ved valg af tastatur er det derfor en god idé at være opmærksom på tastaturets overfladeegenskaber.     

Også reflekser fra flader i rummet kan virke generende. Derfor må disse ikke have for høje luminanser, ligesom kraftigt belyste flader og områder skal undgås. Det er ofte en fordel at baggrunden bag den person, der arbejder ved skærmen, ikke er for mørk.

Derudover kan reflekser fra lyst tøj hos personen ved skærmen være generende, bl.a. fordi reflekserne bevæger sig. Problemet kan reduceres ved at undgå tøj i lyse nuancer og ved lav belysningsstyrke på personen.

Uanset hvilke foranstaltninger der træffes, må man sikre, at der er en passende luminansfordeling på og omkring arbejdspladsen.

Belysning af arbejdspladser ved skærme beskrives nøjere i DS/EN 12464-1, afsnit 4.9.

 

Læsning og skrivning på papir.

Både papir og trykte bogstaver har som regel en diffus refleksion med mere eller mindre udpræget retningsvirkning. Somme tider vil bogstaverne have en refleksion, der er mere spejlende end papiret. Hvis papiret belyses netop fra den spejlende retning, kan bogstavernes luminans derfor blive mindst lige så høj som papirets, hvilket bevirker, at kontrasten mellem bogstaver og baggrund bliver lille eller skifter, så bogstaverne opleves lysere end papiret.

Refleksionsegenskaberne og belysningen, i særdeleshed armaturernes placering i forhold til papiret og betragtningspunktet, er derfor afgørende for kontrasterne, og dermed også forsynligheden.

Til læsning og skrivning på papir vil man normalt kunne opnå den bedste belysningsløsning ved at supplere den generelle belysning i lokalet med arbejdslamper ved arbejdspladserne. Til kontorarbejde bør arbejdslampen have en asymmetrisk lysfordeling og være nem at justere. 

  

Relaterede emner: