Lovstof

Krav til dagslys

Krav og vejledning vedr. dagslys findes i Bygningsreglement 2018 og i At-bekendtgørelse nr. 96 om faste arbejdssteders indretning.

Dagslysforholdene i et byggeri har stor betydning for vores trivsel og afhænger af bygningens udformning, som ofte er svær at ændre, når byggeriet er færdigt. Forhold omkring dagslys bør derfor overvejes nøje.

Da dagslysforholdene er bestemt af bygningens dimensioner og orientering, facadens udformning mv. og desuden har indflydelse på andre væsentlige parametre, herunder varmebelastningen, bør overvejelser omkring dagslyset indgå fra den meget tidlige skitseringsfase.

Bygningsreglementet (BR18) stiller bl.a. krav om, at arbejdsrum, opholdsrum i institutioner, undervisningslokaler og spiserum mv., samt beboelsesrum og køkken skal have en sådan tilgang af dagslys, at rummene er tilstrækkeligt belyste.

I reglementet står der, at tilstrækkelig tilgang af dagslys kan dokumenteres ved, at glasarealet uden skyggende forhold svarer til mindst 10 pct. af det relevante gulvareal. Det angivne glasareal skal korrigeres for evt. skyggende omgivelser, reduceret lystransmittans mv., som angivet i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Vejledning om lys og udsyn. Alternativt kan tilstrækkeligt dagslys dokumenteres ved at eftervise, at den indvendige belysningsstyrke fra dagslys er 300 lux eller mere ved mindst halvdelen af det relevante gulvareal i mindst halvdelen af dagslystimerne. For beboelsesrum er det relevante gulvareal lig det indvendige gulvareal. For arbejdsrum mv. er det relevante gulvareal det areal, hvor der placeres arbejdspladser. Såfremt det kan dokumenteres, at rummene er tilstrækkeligt belyste, kan andre beregningsmetoder benyttes som dokumentation.

Kravet om tilgang af dagslys kan fraviges, når opfyldelsen vil betyde en afgørende ulempe for virksomhedens drift, f.eks. hvor produktionens art ikke tillader dagslys. Vinduer skal udføres, placeres og eventuelt afskærmes, så solindfald gennem dem ikke medfører overophedning i rummene, og så gener ved direkte solstråling kan undgås.

10%-metoden: Forholdet mellem vindue og facadeareal

Det vil ofte være nemmere at belyse et rum med dagslys, hvis rummet er karakteriseret ved et højde-dybdeforhold på ca. 50 %. For at opnå en fornuftig dagslysfaktor må et lodret vindue dække 15 % af vinduesvæggens areal. For at nå en gennemsnitlig dagslysfaktor på 5 %, må vinduet tilsvarende dække 35 % af vinduesvæggens areal.

Når det gælder kontorbygninger, viser det sig, at et dybere rum resulterer i et signifikant højere energiforbrug, når den gennemsnitlige dagslysfaktor hæves fra 2 % til 5 %. Den største virkning skyldes stigende kølebehov pga. den ekstra stigning i mængden af solvarme grundet den forøgede vinduesstørrelse. 

300 lux-metoden: Klimabaserede dagslysberegninger

300 lux-metoden relaterer sig til den i standarden DS/EN 17037 beskrevne metodik. Metoden er mere deltaljeret, og sikrer, at beregningerne tager højde for omgivelser, vinduesoprientering, geografisk beliggenhed m.v. på en god måde.

At-bekendtgørelse nr. 96 om faste arbejdssteders indretning

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 96, kapitel 5 Arbejdsrum, stiller krav om velbelyste rum med udsyn svarendende til krav i BR18.

Vejledning vedr. dagslys findes i Arbejdstilsynets At-vejledning A.1.11, kapitel 7 Dagslys og kapitel 8 Udsyn. 

 

Relaterede emner: