Lovstof

Introduktion

De danske lovkrav til udendørs kunstlys og dagslys findes i danske reglementer og standarder, mens krav vedr. kunstlys indendørs og lyskilder fortrinsvis findes i normer, direktiver mv., som gælder for hele EU.  

Danske krav til indendørs belysning, både kunstlys og dagslys, findes i det danske Bygningsreglement 2018 (BR18), i EN-standarder samt i Arbejdstilsynets At-bekendtgørelser.

Endelig stiller bygningsreglementet krav til det samlede energiforbrug i en bygning, hvilket bl.a. får betydning for energiforbruget til belysning.   

Danske krav til vejbelysning findes i lovgivning og cirkulærer samt i vejbelysningshåndbogen.

 

BR15 EN 12464-1 Forside ip-40-40-40-vejbelysningshåndbogen2015

 

I relation til belysning og lyskilder findes desuden krav om energimærkning, genanvendelse og andet.

Byggeloven
Byggeloven er den grundlæggende lov vedr. byggeri i Danmark. Den skal sikre, at bygninger udføres og indrettes på en måde, så de er i orden i forhold til sikkerhed og sundhed. Loven skal desuden sikre tilfredsstillende kvalitet i forhold til anvendelsen og bidrage til at modvirke unødvendigt energiforbrug.

Byggeloven er en såkaldt rammelov. Den danner grundlag for udformning af bygningsreglementet, som indeholder konkrete krav til byggerier. Bygningsreglementet er altså ikke en lov i sig selv, men den har samme gyldighed. Det er derfor lovpligtigt at overholde de minimumskrav, der stilles i Bygningsreglementet.

Bygningsreglementet er udformet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. I praksis er det imidlertid den enkelte kommunes tekniske forvaltning, der behandler byggesager i kommunen og i sidste ende kommunalbestyrelsen, der udsteder byggetilladelser og eventuelle dispensationer.

Ansøgning om byggetilladelse og indsendelse af anmeldelser skal derfor altid ske til den kommune, hvor et byggeri skal opføres. Bygningsreglementets krav håndhæves af Arbejdstilsynet og kommunerne.

Bygningsreglementet indeholder såkaldte funktionskrav, men er ikke en arbejdsanvisning på, hvordan et byggerier skal udformes. Anvisninger findes i anvisninger fra Statens Byggeforskningsinstitut.

Arbejdstilsynets bekendtgørelser bygger på gældende love og regler. Arbejdstilsynets vejledninger og anvisninger beskriver, hvordan reglerne i lovgivningen skal fortolkes og er ikke i sig selv bindende.

Belysningsstandarder
Gældende EU-standarder på belysningsområdet har ikke i sig selv status af lovkrav. Men eftersom Bygningsreglement 2018 stiller krav om, at DS/EN 124641-1 benyttes for de nævnte typer arbejdsrum, har denne standard i praksis samme status som bygningsreglementet. Øvrige standarder, hvori belysning indgår, f.eks. Indeklimastandarden DS 3033 Frivillig klassificering af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, dagsinstitutioner og kontorer, har almindeligvis ikke samme status som DS/EN 12464-1, men er vejledende.

De vigtigste standarder for lys og belysning er:

  • DS/EN 12464-1 Lys og belysning - Belysning ved arbejdspladser - Del 1: Indendørs arbejdspladser, med tillæg af DS/EN 12464-1 DK NA.
  • DS/EN 12464-2 Lys og belysning - Lys ved arbejdspladser - Del 2: Udendørs arbejdspladser
  • DS/EN 12665 Lys og belysning - Grundlæggende begreber og kriterier til beskrivelse af krav til belysning
  • DS/EN 1838 Belysning - Nødbelysning og DS/EN 50172 Belysningssystemer til nødudgange
  • DS/EN 12193 Lys og belysning - Sportsbelysning.
  • DS/EN 17037 Dagslys i bygninger. 

Vejbelysningshåndbogen
De danske vejregler udgives af Vejdirektoratet og indeholder primært retningslinjer og vejledninger. Eneste undtagelse gælder belysning i signalregulerede kryds og fodgængerfelter.

Det er lokale vejregelkomitéer, der bestemmer, hvilke regler der skal overholdes i de enkelte kommuner. Det er dog almindelig kutyme at følge vejledningerne.   

Stærkstrømsloven
Stærkstrømsloven er den rammelov, der danner grundlag for Stærkstrømsbekendtgørelsen, som bl.a. indeholder sikkerhedsbestemmelser for installationer i boliger og erhvervsbyggeri samt krav vedr. armaturers udformning, kapsling mv. ved forskellige anvendelser. Kravene i Stærkstrømsbekendtgørelsen har således relevans for installation af kunstig belysning, dagslysstyring mv.

Stærkstrømsbekendtgørelsen udgives af Sikkerhedsstyrelsen.

Europæiske normer, direktiver o.lign.
I relation til EU's udfasning af de mindst effektive lyskildetyper gælder følgende EU-forordninger:  

  • EU-Forordning 244 - Ecodesignkrav til ikke-retningsbestemte lyskilder
  • EU- Forordning 245 - Ecodesignkrav til lysstofrør, højtryksdamplamper og forkoblinger
  • Energistyrelsen har ansvaret for, at reglerne i de to forordninger overholdes.
  • Lavspændingsdirektivet  - gælder elektriske produkter til både professionel og privat brug. Det er lavspændingsdirektivet, som udstikker krav om brug af CE-mærkning samt udarbejdelse af en overensstemmelseserklæring.

Ud over dette stiller Europakommissionen krav til kvaliteten af LED-lyskilder og sparepærer. Disse krav stilles i såkaldte Quality Chartre.

Elektromagnetisk støj 
På dette område er EMC-direktivet (2014/30/EU om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet) Erhvervsstyrelsen den ansvarlige myndighed. Også belysningsarmaturer er underlagt EMC-direktivet.

 

Relaterede emner: