Feltmåling af indendørs belysning

Vurdering af indendørs belysning

Vurdering af lysets fordeling og udformning sker primært ud fra et arbejdsmiljømæssigt aspekt. For faste arbejdspladser er der krav til dagslys i BR18, og krav til indendørs belysning fremgår af DS/EN 12464-1.

Kravene til mængden og fordelingen af kunstlyset afhænger af arbejdets natur. Vurderingen må derfor baseres på kendskab til de relaterede afsnit i DS/EN 12464-1.

For både kunstlys og dagslys bør en sammenfattende vurdering af lyset indendørs indeholde vurderinger af

 • belysningsstyrke for dagslys  ud fra bygningsreglementets anvsinger.
 • belysningsstyrke for kunstlys (målbart) og overgange mellem zoner med forskellige niveauer. Resultater af belysnings­styrkemålinger kan sammenlignes direkte med beregningsresultater. Er regelmæssigheden passende? Er lyset fordelt med en passende minimum, maksimum og gennemsnitlig belysningsstyrke?
 • luminansfordeling (målbart). Ifølge den nu udfasede danske standard DS700 bør et arbejdslokale have passende luminansfordeling med et hierarki, hvor arbejdsobjektet er lysest, de nærmere omgivelser lidt mindre lyse og de fjernere omgivelser mindst lyse. En luminansfordeling efter forholdet 5:3:1 er passende i en arbejdssituation.
  Et er en passende luminansfordeling, men overgangene spiller også en rolle i oplevelsen af den gode belysning. Afgørende er det, at overgangene er jævne mellem forskellige flader i rummet og mellem forskellige rum. Hvis der er større rumflader med en skarp overgang, anbefales luminansspring under 3:1. Er det mindre flader og skygger kan man godt acceptere 15:1. I rum, der grænser op til hinanden, må de afgørende luminanser ikke overstige 25:1, da man kan blive blændet ved overgangen den ene vej eller se ind i totalt mørke den anden vej.
  Luminans fra armturer ses enten som kraftige spejlinger i overflader, indkig til lyskilden eller som følge af kraftige luminanser fra overflader i eller tæt på armaturet. Det ses bl.a. ved indirekte lysende armaturer, der kan give kraftige luminanser i loftet. Sådanne kraftige luminanser inden for synsfeltet bør undgås ved arbejdspladser. Det betyder, at man også må forholde sig til blanke overflader, der kan give anledning til blænding fra armaturer, fra solen og fra vinduesflader i synsfeltet eller i reflekterende overflader.
  Er luminansfordelingen helt jævn, bliver rummet helt monotont, hvilket heller ikke er rart at opholde sig i længere tid. Variation og prioritering af luminansfordelingen er derfor ofte ønskelig.
  Ved at tage hensyn til luminansfordelingen ved projekteringen og ved at vælge de rette overfladereflektanser og tilstrækkeligt afskærmede armaturer, kan de fleste gener fra den kunstige belysning forhindres.
  En metode til at vurdere generende luminanser omkring en arbejdsplads er at benytte et spejl, der lægges på arbejdsfeltet. Placerer man sig i arbejdssituationen, kan man direkte se, om der er kraftige luminanser, der kan give generende spejlinger. Spejlet kan også sættes op foran en computerskærm, hvorved man kan se, om der er kraftige luminanser, der vil spejle sig i skærmoverfladen.
 • Blændingsforhold, reflekser og lysretninger (visuel vurdering) under forskellige dagslysforhold. Blændingsvurderingen kan sammenholdes med UGR-beregninger for rummet.
 • Skyggedannelse (visuel vurdering)
 • Udsyn til omgivelser uden for bygningen, som har indflydelse på den komfort, der opleves på den enkelte arbejdsplads (visuel vurdering), evt. med afsæt i vejledningerne i DS/EN 17037.
 • Evt. forhold omkring flimmer og sikkerhed. Flimmer er generende og skyldes, at lyskilderne drives af en forkobling eller driver, som svinger med en lav frekvens (typisk netfrekvensen 50 Hz). Flimmer er almindeligt fra lysstofrør med konventionelle forkoblinger og det anbefales, at der anvendes elektroniske forkoblinger, som eliminerer flimmer. Flimmer fra LED kan også forekomme af de samme årsager. Flimmer kan være farligt i arbejdssituationer med roterende maskiner, hvor flimmer kan medføre at maskinen ser ud som om de står stille eller bevæger sig langsomt. Flimmer er generende ved almindelige arbejdspladser, og det anbefales at anvende elektroniske forkoblinger til steder med permanente arbejdspladser
 • Evt. lysets farvetemperatur (målbart). Opleves lyset varmt, neutralt eller koldt?
 • Evt. farvegengivelse (målbart)

 

Relaterede emner: