Feltmåling af indendørs belysning

Måling af belysningsstyrker indendørs

Måling af belysningsstyrker sker normalt for at kontrollere, at projekteringen er udført korrekt, eller at  DS/EN 12464-1 og Arbejdstilsynets krav er overholdt.

Belysningsstyrken på en flade måles i lux. Belysningsstyrken måles gerne med håndholdt luxmeter på vandrette og evt. lodrette flader i et lokale. Luxmeteret kan kun give punktmålinger.

Der bør anvendes et kalibreret luxmeter med et passende måleområde i forhold til de forventede belysningsstyrker. Instrumentets målecelle bør have en god farvekorrektion (minimale farvefejl ved måling af lys fra forskellige lyskilder) og god vinkelkorrektion i forhold til lysets indfaldsvinkel (minimale fejl ved skråt lysindfald på målecellen). Instrumentet bør i øvrigt være fri for systematiske fejl. Oplysninger om disse forhold kan f.eks. findes i måleinstrumentets betjeningsvejledning.

Med tiden ændres luxmetercellens følsomhed, og et luxmeter bør derfor kontrolleres/kalibreres jævnligt, f.eks. med 1-3 års interval. Man bør også være opmærksom på, at luxmeteret er kalibreret ved en bestemt omgivelsestemperatur, i reglen 25 °C, og at følsomheden kan være afhængig af temperaturen.

Normalt er kunstig belysning på bygge- og anlægspladser kun aktuel i vinterhalvåret, hvor der kan være tale om kuldegrader. Se nærmere om temperaturfølsomhed i betjenings­vejledningen til luxmeteret eller kontakt forhandleren/fabrikanten for supplerende oplysninger.

 

bmv-40-10-10-dcl-luxmeter-high.jpg 

Belysningsstyrkemåling med luxmeter, her i en særlig afstand fra vinduet. Foto: DCL.

 

Belysningsstyrken måles normalt i et vandret måleplan, som kan være selve gulvet, 0,85 meter over gulv eller direkte på arbejdsniveau. Selve målingen foretages lettest i et ikke-møbleret rum. Luxmeteret skal være kalibreret, og den person, der foretager målingen, skal være opmærksom på ikke at skygge for målecellen, at holde målecellen vandret og samtidig sørge for at slagskygger på luxmeteret undgås.

Ved målinger af kunstlysets styrke er det er nødvendigt, at eventuelt dagslys helt afskærmes, eller at målingen foretages om natten.

Ved målinger af dagslysets styrke og fordeling i rummet samt i forbindelse med ­beregning af dagslysfaktorer det kutyme, at målingen foretages midt på dagen og på en dag, hvor himlen er helt overskyet, således at dagslyset varierer så lidt som muligt i løbet af målingen.

Dagslysets styrke i det fri (uden for bygningen) skal også måles, og det skal foregå enten oven på bygningen, hvis den f.eks. har fladt tag, og udsyn til horisonten hele vejen rundt, eller længere væk fra bygningen på en stor plads eller lignende, hvor dagslyset er så godt som uforstyrret af bygninger og beplantning.

I tilfælde, hvor der er fastmonterede dele, inventar eller andet, der forhindrer lyset i at nå gulvniveau eller arbejdsplan, må man måle der, hvor lyset skal være til stede.

Antallet af målepunkter bør normalt afhænge af lyspunktsafstandene og belysningens regelmæssighed. I DS/EN 124641-1 findes retninglinjer for beregningsnet for belysningsstyrker, hvilket også bør være udgangspunkt for feltmålinger. I mange tilfælde er der tale om større arealer (kontorer, adgangsveje, gange), og her kan antallet af målepunkter normalt reduceres, så de dækker et repræsentativt areal. Der kan desuden anvendes symmetribetragtninger, men altid således at man får en retvisende middelbelysning.

Målepunkterne skal udvælges omhyggeligt i et regelmæssigt net, hvor antallet af målepunkter bestemmes ud fra forholdene. Typisk kan et net med en afstand på 2 meter benyttes, med mindre der er lavt siddende lyspunkter (armaturer), så et tættere net må anvendes. Skal målinger på arbejdsplanet være præcise, kan et net på 10x10 cm være nødvendigt. Målepunkterne skal vælges, så de ikke placeres direkte under belysningsarmaturer.

Ved måling i særligt kolde eller varme rum kan temperaturforholdene have indvirkning på målingen, og derfor bør man sikre sig, at luxmeteret måler nøjagtigt under de temperaturforhold, der måles i.

Husk også, at omgivelsestemperaturen kan have stor indflydelse på armaturets funktion. Dette gælder i særlig grad LED-armaturer. Husk derfor at notere dels rummets temperatur ved arbejdsplanet og dels temperaturen umiddelbart under loftet. I alle tilfælde bør der først måles, når belysningen har været tændt i minimum en time, så stabil drift har indfundet sig. Alle lyskilder skal desuden være indbrændte.

I lokaler med meget forskellige belysningssystemer eller belysningsniveauer eller i lokaler, der ikke er rektangulære, må lokalet deles op i mindre rektangulære områder. Ved måling registreres naturligvis selve målingen, og hvor den er foretaget.

Har man ikke behov for at foretage præcise målinger af kunstlyset, men derimod en hurtig kontrolmåling, kan man starte med at måle belysningsstyrken på et givent sted med dagslys alene og derefter tænde for den kunstige belysning og måle belysningsstyrken igen. Ved at trække de to værdier fra hinanden får man et godt overslag over belysningsstyrken, forudsat at dagslyset ikke har ændret sig i mellemtiden.

 

Relaterede emner: