Krav til lysforhold i bygninger

Lovmæssige krav

De danske krav til belysning på arbejdspladser og i skoler, institutioner mv. er lovkrav og skal overholdes.

Bygningsreglementet gælder for alt nybyggeri og i mange tilfælde ved renovering og findes på www.bygningsreglementet.dk . Det nyeste bygningsreglement er fra 2018 og går under betegnelsen BR18. De relevante afsnit vedr. kunstlys og dagslys findes i bygningsreglementets indeklimaafsnit under lysforhold, mens de energimæssige krav findes i afsnittet om energiforbrug.

Ifølge Bygningsreglementet skal belysningen på indendørs arbejdspladser overholde den europæiske standarder DS/EN 12464-1.

I Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 om faste arbejdssteders indretning findes desuden en række krav vedr. dagslysforhold og kunstig belysning i arbejdsrum. Bekendtgørrelsen finde på Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk.

Krav til energiforbrug i bygningsreglement
I bygningsreglementets afsnit om energiforbrug findes krav til den samlede energiramme for en bygning. For nye bygninger er kravene opdelt i 2 kategorier;

  • Boliger, kollegier, hoteller mv.
  • Kontorer, skoler, institutioner og andre, der ikke er omfattet af den første kategori


For boliger, kollegier, hoteller mv. stilles der krav til bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand pr. m² opvarmet etageareal. Her regnes belysningen ikke med i den samlede energiramme. Dette skyldes bl.a. at andelen af fast belysning i boliger normalt er meget lille.

For kontorer, skoler, institutioner mv. stilles der krav til bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og belysning pr. m² opvarmet etageareal. Dvs. at belysningen regnes med i energirammen for kontorer, skoler, institutioner mm.

Belysningen tæller mere end dobbelt
Energirammen for en bygning beregnes i beregningsprogrammet Be10. Ved beregning af energirammen gælder desuden, at elforbruget skal ganges med en faktor 2½. For de bygningstyper, hvor belysningen regnes med i energirammen betyder det, at belysningen udgør en betragtelig del af bygningens samlede energiramme.

I tabellen nedenfor ses de specifikke krav til energirammen for de to bygningskategorier. Derudover indeholder tabellen krav til den frivillige lavenergiklasse.

Tabel 1: Energirammen for nye bygninger iht. bygningsreglementet.

Energiforbrug

[kWh/m² pr år]

Standard BR18 energiramme

Lavenergiklasse 

For boliger, kollegier, hoteller mm.

(belysning er eksklusive)

30,0 kWh/m²/år

+

1.000 kWh/år/A

27 kWh/m²/år

For kontorer, skoler, institutioner mm.

41,0 kWh/m²/år

+

1.000 kWh/år/A

33 kWh/m²/år

A er arealet af bygningens opvarmede etageareal

 

Udover de lovmæssige krav til belysning, styring og energiforbrug er det vigtigt at belysningsanlægget fungerer og bruges efter hensigten. I den forbindelse er det ofte relevant at stille en række yderligere krav til anlægget.  Relaterede emner: