Armaturets lysfordeling

Lysfordelingskurver

Med et armaturs (eller en lyskildes) lysfordeling menes den samling af lysstyrker fra armaturet, der tilsammen beskriver armaturets lysudsendelse i forskellige retninger i forhold til armaturet. Lysfordelingskurven er en afbildning af armaturets lysfordeling i et udvalgt lodret plan. 

I lysfordelinger for armaturer til belysning af arbejdslokaler, veje mv. optegnet kurven med udgangspunkt i de målte lysstyrker normeret med lyskildens nominelle lysstrøm. Således fås samme lysfordelingskurve uanset hvilken udgave af lyskilde, der benyttes. I LED-armaturer, hvor LED-enheden ikke kan fungere uden armaturet, sættes lyskildens lysstrøm til at være identisk med armaturets lysstrøm, dvs. at armatur inkl. lyskilde betragtes som én, stor lyskilde med en armaturvirkningsvirkningsgrad på 100%.

Lysstyrker i en lysfordeling udtrykkes normalt i enheden candela pr. 1.000 lumen (cd/1.000 lm eller candela per kilolumen, cd/klm). Denne enhed giver passende talværdier, ofte mellem 0 og 1.000, der uden væsentlige fejl kan opgives som heltal.

Lysfordelingskurven for en uafskærmet lyskilde er vist på figuren herunder i en polær afbildning. Da lyskilden her er rotationssymmetrisk, opgives lysfordelingen kun for et enkelt lodret plan, så lysfordelingen kun er en enkelt kurve. På figuren for den uafskærmede lyskilde er diagrammet inddelt i enheder á 20 cd/klm og lysstyrken fra lyskilden ligger omkring 80cd/klm i stort set alle retninger. 

 

kl-110-10-20-osram-polær-afbildning-lysfordelingskurve-high.jpg

Lysfordelingskurven for en uafskærmet lyskilde. Her en glødepære, som er næsten rundstrålende. Kun kommer er næsten ikke noget lys ud i soklens retning.

Lysfordelingen forudsætter, at armaturet selv er at betragte som et punkt, eller målt i meget lang afstand. Af samme grund udføres lysmålingerne i fotogoniometer i praksis sådan, at målecellen befinder sig i en afstand, som mindst svarer til 10 gange armaturets største dimension. Af samme grund vil lysudsendelsen selv fra et meget langt armatur blive afbildet som udgående fra ét punkt i midten af lysfordelingdiagrammet.

Udover den polære afbildning findes også andre typer grafiske afbildninger, herunder iso-diagrammer, ligesom en lysfordeling også kan være givet i en tabel eller et andet dataformat.

Lysfordelingens vinkelområde
Uanset hvilken type lysfordeling der anvendes, skal lysfordelingen beskrive armaturets (eller lyskildens) lysudsendelse tilstrækkeligt præcist. Det betyder, at lysfordelingens retninger skal dække hele det vinkelområde, som er relevant for armaturet. For nogle armaturer er dette vinkelområde hele rummet (360 º), mens det for andre armaturer er bestemte udsnit heraf (f.eks. 180 º). Antallet af retninger i lysfordelingen skal være så stort, at lysstyrkernes variation beskrives tilstrækkeligt godt. Et kriterium for, at dette er opfyldt er, at en lysstyrke i en bestemt retning kan findes ved interpolation mellem værdier i nærliggende retninger i lysfordelingen.

Ligeledes skal valget af lodrette måleplaner passe til lysfordelingens kompleksitet. For en rundstrålende lyskilde som glødepæren ovenfor er et enkelt lodret måleplan nok. For de fleste kontorbelysning vil to, ortogonale planer i hovedlysretningerne ('på langs' og 'på tværs') være passende, mens visse, assymmetriske gadebelysningsarmaturer har hovedlysretninger, der fordrer 3 lodrette måleplaner.

kl-110-10-30-måling-af-lysfordeling-styrke-high.jpg                            kl-110-10-31-måling-af-lysfordeling-styrke-high.jpg

Figurer til venstre: En lysfordeling er en samling af lysstyrker i retninger i forhold til armaturet (eller lyskilden), der tilsammen beskriver armaturets lysudsendelse. Hertil kræves, at retningerne dækker det vinkelområde, som er relevant for armaturets anvendelse, og at retningerne ligger så tæt, at lysstyrkerne i andre retninger kan findes ved interpolation.

Figurer til højre: Ved måling af lysfordelinger for armaturer til belysning i arbejdslokaler, vejbelysning m.v. foretages først en måling af lyskilden(ernes) lysstrøm (a) og dernæst af armaturets lysstyrker (b) under standardiserede betingelser. Armaturets evt. forkoblingsudstyr benyttes ved begge målinger. Lysstyrkerne normeres, så enheden er cd pr. 1.000 lm (cd/klm).

 

Nominelle værdier
De opgivne lysstyrker i en lysfordeling gælder for lyskildens nominelle lysstrøm ved standardbetingelser og værdier for lysstyrken fra armaturet med nominel lysstrøm betegnes armaturets nominelle lysstyrker.

I praksis vil et armaturs lysstyrker afvige fra de nominelle værdier, hvis lyskildens lysstrøm ikke har sin nominelle værdi. Dette kan skyldes den individuelle lyskilde, armaturets forkoblingsudstyr eller kombinationer af disse. Desuden kan lysstyrkerne afvige fra de nominelle værdier, når armaturet monteres under andre betingelser end standardbetingelserne, f.eks. en højere eller lavere omgivelsestemperatur. Endelig spiller strømforsyningens spænding en rolle, ligesom der vil være en nedgang i lyskildens lysstrøm i løbet af levetiden. Normalt anvendes nyværdier for armaturets nominelle lysstyrker og der tages højde for lysstrømsnedgangen i projekteringen af et belysningsanlæg.

 

Relaterede emner: