Skitsering og planlægning af kunstlyset udendørs

Udformning af udendørs belysningsanlæg

Udformning af udendørs belysningsanlæg bør tage udgangspunkt i en forudgående analyse samt fastlæggelse af belysningsklasse og kvalitetskrav for den vejstrækning eller det område, der skal belyses.

Kvalitetskravene for et udelysanlæg kan f.eks. omfatte krav til trafiksikkerhed, visuel udformning, økonomi, energiforbrug samt anlæggets robusthed over for hærværk.

På baggrund af kvalitetskrav vælges lyskilder og armaturer, anlægstype, geometri og lyspunkthøjde. I den forbindelse er det en god idé at følge de anbefalinger, som findes i Vejreglerne.

 

ip-70-20-10-åf-hh-helsingborg-strandpromenade-high.jpg

Helsingborg Strandpromenade. Foto: Ulf Celander.

 

Både funktionelle og æstetiske hensyn
En belysningsløsning skal tage højde for både funktionelle og æstetiske hensyn. Det stiller krav til både lyskilder og armaturer, mastehøjde og afstand. Lyskildernes farveegenskaber skal være afstemt med de farver, der er i området. Armaturernes kvalitet i forhold til præcis styring af lyset og blændingsafskærmning skal være tilstrækkelig, ligesom de valgte armaturers fremtoning skal passe til områdets karakter. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at armaturerne indgår som en del af det visuelle udtryk om dagen.

I forhold til blænding er det væsentligt at være opmærksom på, at belysningsanlægget ikke generer naboer og brugere, hverken om dagen eller om natten. Det betyder også, at overbelyste flader skal undgås, ligesom beboere i gader, hvor bebyggelsen ligger tæt på vejen ikke skal generes af gadebelysningen.

For at sikre sig at alle krav er opfyldt, vil man som regel foretage en eller flere computerberegninger af belysningsanlægget, inden det installeres.

Arkitektonisk kvalitet
For at sikre den arkitektoniske kvalitet af en belysningsløsning, bør et vejsystem med tilhørende stier, pladser mv. betragtes som en helhed. Vejreglerne anbefaler derfor som udgangspunkt en hvis ensartethed i mastekonstruktion, lyspunktshøjde mv. i vejforløb med samme vejudformning og samme type omgivelser.

Lyspunkthøjden i et udelysanlæg bør være tilpasset den skala, der findes i omgivelserne, dvs. højde på bygninger, vejbredde mv. Derudover bør man vælge lyskilder med farveegenskaber, som sikrer at farver i belægning, facader mv. gengives naturligt.

Når der til den ene vejside er en værdifuld udsigt, bør masteopstillingen ifølge vejreglerne udføres ensidigt i den modsatte side af vejen. I åbne omgivelser frarådes det i øvrigt at benytte tværophæng af armaturer i wire. Derudover bør der i bevaringsværdige byområder tages særlige hensyn til visuelle og kulturelle værdier. Vejreglerne anbefaler, at man i disse tilfælde søger særlig rådgivning.

 

ip-70-20-30-philips-brobelysning-high.jpg

Vejbelysning på bro. Foto: Philips Lys.

 

Anlægstyper
I vejbelysningen anvendes enten armaturer monteret på master eller ophængt i wire. I nogle tilfælde kan armaturer i en gade dog være monteret på en mur, f.eks. en husmur.

Vejbelysningsarmaturer med symmetrisk lysudsendelse ophænges typisk i wirer direkte over trafikarealet. Armaturerne vil typisk være placeret 5-9 meter over kørebanen. Mange wirehængte anlæg består af en enkelt række armaturer, på brede strækninger kan belysningen dog bestå af to parallelle rækker.  

Wirehængt belysning medfører normalt en god regelmæssighed i belysningen. Denne placering af armaturer kan imidlertid give anledning til gener for vejens beboere, som kan være generet af lys ind ad vinduerne. Denne type anlæg er billigere end et anlæg med master, da forsyningskablerne ikke skal graves ned men trækkes i luften fra armatur til armatur.

Armaturer på master placeres i kanten af vejen, f.eks. en lokalvej eller en trafikvej. Armaturerne vil typisk være placeret 5-9 meter over kørebanen jf. Vejreglerne. Anlægget kan være 1- eller 2-sidigt, dvs. med master placeret i den ene side eller i begge sider af vejen. Et 1-sidigt anlæg kan give anledning til blænding i den bebyggelse, der ligger på den modsatte side af vejen. Derudover kan træer og biler kaste lange skygger, som gør det svært at se, hvor man går og svært for bilister at se fodgængere og cyklister.

Mastehøjden og afstanden mellem masterne er afgørende for både økonomi, regelmæssighed og lysnivau. Hvis de benyttede armaturer har en rotationssymmetrisk lysfordeling vil det som regel kræve en lille masteafstand, så kontrasten mellem lyse og mørke områder ikke bliver for stor. Anvendes et armatur med en bredstrålende lysfordeling kan man have større masteafstand og desuden opnå en mere jævn belysning, et tæppe af lys. Derudover kan både mastehøjde og -afstand afhænge af, hvad der findes i omgivelserne.

En 1-sidig masteløsning er billigere end en 2-sidig. Den 2-sidige løsning giver til gengæld en mere jævn og balanceret belysning i begge sider af vejen. I en to-sidig løsning kan desuden anvendes lavere master.

I områder for fodgængere og cyklister anvendes typisk park- og stiarmaturer på lave standere eller pullerter. Denne type anlæg vil ofte bestå af en enkelt række armaturer, som enten placeres i den ene side af strækningen eller i midten. Placeringen af armaturer og afstanden mellem dem må fastlægges ud fra beregninger og ud fra, hvordan de vil virke i de konkrete omgivelser.  

Energiforhold
Energiforbruget til vejbelysning bør holdes så lavt som muligt. Derfor må belysningen tilpasses det aktuelle behov. Derudover kan det være en god idé at reducere belysningen i trafiksvage perioder, når det er forsvarligt.

Der er stor forskel på energieffektiviteten for de forskellige lyskildetyper. Derfor bør man altid vælge den type lyskilde, der har den bedste energieffektivitet og samtidig opfylder de krav, man i øvrigt har i en konkret sammenhæng, herunder krav til levetid og farveegenskaber.    

Også armaturer kan være mere eller mindre effektive. Man bør altid vælge et armatur med en lysfordeling, der passer til den konkrete opgave. Det er som regel også en god ide at vælge armaturer med en god lysstyring, så lyset styres derhen, hvor der er brug for det og så der ikke forekommer spildlys eller dette begrænses bedst muligt.

Endelig har det betydning for både kvaliteten og energiforbruget, at belysningsanlægget er udformet korrekt i forhold til tekniske specifikationer og andre krav, f.eks. æstetiske.

 

Relaterede emner: