Lys til specifikke formål

Belysning i butik og udstilling

Et velovervejet belysningsanlæg er et effektivt virkemiddel til at skabe opmærksomhed og stemning. Uanset om belysningen er diskret eller iøjnefaldende, har den betydning for, hvordan varer og udstillede objekter fremstår.

I udstillingsmiljøer gælder det generelt om at fremhæve de udstillede objekter og skabe oplevelser. Det gælder både i butikker og i museer og lignende. Belysningen skal understøtte dette forhold og samtidig sikre, at almindelig færdsel kan foregå sikkert og at der kan gøres rent.  

ip-30-60-20-astrid-espenhain-udstillingsbelysning-high.jpg

zoomSpots udgør ofte et væsentligt
element i belysningen i butikker og
udstillingslokaler.
Fotos: Astrid Espenhain.

Som i mange andre sammenhænge kan belysningen i butikker, udstillinger o.lign. overordnet inddeles i tre typer lys:

  • Generel belysning bestående af armaturer, der er mere eller mindre jævnt fordelt i hele lokalet. Den generelle belysning giver en grundbelysning, som enten anvendes alene eller sammen med en funktionsbestemte belysning.
  • Funktionsbestemt belysning, som anbringes, så den giver en passende belysning i specifikke områder eller til helt specifikke formål, f.eks. kassearbejde.
  • Effektbelysning, bestående af armaturer, der bidrager til at skabe en bestemt effekt eller stemning.


Al belysning er en balance mellem de to førstnævnte eller alle tre lystyper.

Den generelle belysning i et lokale eller område skal lette orienteringen og samtidig udjævne store lysforskelle. Den generelle belysning kan desuden være vigtig for personalets arbejde med at holde en butik, udstilling el.lign. ren, ryddelig og under opsyn.

Det gælder normalt om, at holde den generelle belysning på så lavt et niveau, at den ikke konkurrerer med den øvrige belysning, f.eks. på udstillede genstande. Det vil normalt være tilstrækkeligt, at den generelle belysning har en middelbelysningsstyrke på 50-100 lux. Skal man Iæse varedeklarationer, brochurer, udstillingsskilte el.lign., er der behov for 200-500 lux.

Den generelle belysning kan f.eks. bestå af velafskærmede armaturer i eller nedhængt fra loftet eller indirekte belysning fra belyste lofter eller vægge. Spots er som regel ikke velegnede til generel belysning, men bør i stedet bruges til det, de er bedst til, nemlig til funktionsbestemt belysning, der fremhæver og skaber fokus, eller til effektbelysning.

Lys og skygger
Armaturernes placering, størrelse og lysfordeling bestemmer, hvor rettet lyset fra armaturet er. Det har indflydelse på lysets skyggevirkning, og på om der opstår spejlinger og reflekser. Skyggerne giver tingene omkring os liv og karakter, og bevirker, at vi kan opfatte rumlige figurer, som f.eks. varer og andre rumlige genstande.

Skyggernes karakter skal passe til tingenes karakter. Normalt gælder, at store former og genstande (f.eks. møbler og hårde hvidevarer) kræver bløde skygger fra overvejende diffust lys, mens små genstande, tekstur og detaljer kræver skarpere skygger fra mere rettet lys, f.eks. fra en spot. Oftes har man brug for en blanding af diffust og rettet lys.

En uheldig skyggetegning kan virke forvirrende. Det gælder f.eks. store, meget hårde og skarpe skygger eller skygger fra flere retninger på en gang. Modsat kan en helt diffus belysning, f.eks. fra store lysende flader eller talrige, jævnt placerede armaturer, gøre opfattelsen af former og genstande umulig.

Skygger opfattes som mest naturlige, når de kommer fra belysning anbragt skråt fra oven. Belysning nedefra kan give en helt fejlagtig opfattelse af genstandens form.

Lysets farveegenskaber
Både lysets egen farve og lysets evne til at gengive farver er afgørende for vores opfattelse af et udstillingsmiljø.

En varmhvid lysfarve kan anvendes til at understrege en varm, hyggelig og intim atmosfære, hvorimod en koldhvid lysfarve i højere grad udtrykker kølighed, effektivitet og et højt aktivitetsniveau. Ved lave belysningsniveauer føles en varm lysfarve som det mest naturlige og behagelige. Ved højere belysningsniveauer føles kolde lysfarver mere naturligt.

Hvordan den kunstige belysning gengiver farver på varer, udstillingsgenstande, overflader mv., afhænger af lysets Ra-indeks. I butikker bør der udelukkende anvendes lyskilder, der har en god eller særdeles god farvegengivelse.

Man skal dog ikke altid vælge en lyskilde med et Ra-indeks på 90 eller derover. Nogle typer lyskilder, herunder højtryksnatriumlamper og metalhalogenlamper, fremhæver bestemte farver, f.eks. varme gyldne og røde farver i brød eller appelsiner, eller blå nuancer i jeans. Disse lyskilder har derfor en såkaldt lipstick-effekt, som med fordel kan udnyttes i mange sammenhænge.

Det er altid en god idé at afprøve en lyskilde i forhold til de varer, den skal belyse.

Butiksbelysning
En belysningsplanlægning bør altid tage udgangspunkt i en grundig analyse af den enkelte butiks image og indretning. I eksklusive butikker med personlig betjening vil en belysning, der ser eksklusiv ud, virke naturlig, mens en belysning, der giver et mindre prangende indtryk virker passende i discountbutikker med selvbetjening.

Et velgennemtænkt belysningsanlæg er et effektivt virkemiddel i bestræbelserne på at tiltrække kundernes opmærksomhed i en butik og derved øge salget. Hvordan vi oplever en butik, dens atmosfære og om den virker lys eller mørk, hænger nøje sammen med både belysningen og de materialer og farver, der anvendes på gulv, loft, vægge og inventar.

Når man indretter belysningen i butikken, gælder det om at få lyset passende fordelt. En helt jævn belysning i butikken kan virke monoton og kedelig, hvorimod en nuanceret belysning kan virke oplivende og spændende. I lokaler med lyse farver udjævnes forskelle i lysniveauet, fordi lyset reflekteres fra de lyse flader. I lokaler med mørke farver fremhæves de belyste ting, fordi de ses mod en mørk baggrund.

Da øjet tiltrækkes af og indstiller sin lysfølsomhed efter det lyseste område i omgivelserne, bør varerne fremtræde lysere end omgivelserne. Dette kan gøres ved at sætte mere lys på varerne end på omgivelserne eller ved at placere lyse varer mod en mørkere baggrund.

Når lysforskelle anvendes som et element i butiksindretningen, må man være opmærksom på, at butikken også er en arbejdsplads. Voldsomme og konstante luminansspring kan virke både generende og trættende for personalet.

 

ip-30-60-30-astrid-espenhain-generel-belysning-high.jpg

Generel belysning i boghandel med rigeligt dagslys. Foto: Astrid Espenhain.

 

Lysniveau og -fordeling
Belysningsniveauet og lysets fordeling har betydning for overskueligheden af varerne og opfattelsen af butikkens image. En butik med et varieret lysniveau, hvor der er gjort noget særligt ud af belysningen på de enkelte varegrupper opfattes ofte som eksklusiv og hyggelig. En butik med et højt, jævnt lysniveau virker overskuelig og vareudbuddet præsenteres i højere grad som en helhed.

Butiksbelysningens rolle er at sørge for at:

  • kunder og personale kan orientere sig, færdes sikkert butikken og føler sig godt tilpas
  • vareudbudet kan ses tydeligt
  • skabe opmærksomhed og interesse - stop-effekt
  • understrege butikkens image, salgsstil og atmosfære
  • guide kunderne igennem butikken og hen til udvalgte varegrupper
  • give tilstrækkeligt lys til rengøring


Om der er lys nok i en given situation afhænger af, hvad det er man skal se. Små detaljer kræver mere lys end store detaljer. Hvis der er små kontraster i det, man skal se, har man brug for mere lys. Det er ikke muligt at angive, hvilke værdier for belysningsstyrker, der vil være de rigtige i forskellige områder i en butik.

Hvad angår personalet findes krav til belysningsstyrken i forskellige arbejdssituationer, herunder kassearbejde, i DS/EN 12464-1.

I den generelle belysning kan armaturerne enten placeres i et regelmæssigt mønster, som giver en jævn almenbelysning eller i forhold til inventar, gangarealer o.lign. Det er butikkens indretning (størrelse og loftshøjde, inventar mv.) der afgør, om den ene eller anden type belysning virker mest rigtig. Armaturplaceringen sender signaler om butikkens stil og image. F.eks. kan en butik med et belysningsanlæg med lysrørsarmaturer i en jævnt fordeling give associationer til lagerlokaler.

I butikscentre, hvor man lejer butikslokaler, vil der ofte være en fast generel belysning. Her bør butiksejerne overveje, hvad der vil give den bedste belysning; at ombygge eller udbygge det eksisterende anlæg.

Undgå blænding
En af de mest udbredte gener i butiksbelysning er blænding. Direkte indkig til en kraftigt lysende lyskilder kan give anledning til ubehagelig blænding. Derfor bør man benytte velafskærmede armaturer i butikken og sørge for, at spots er placeret, så de vender væk fra de synsretninger, som kunder og personale normalt vil have. Udover selve armaturerne og deres placering, afhænger fornemmelsen af blænding også af farverne i lokalet. Jo mørkere baggrund armaturerne ses imod, jo mere vil de blænde.

Blænding kan også opstå pga. spejlinger eller reflekser i blanke overflader, f.eks. gulve. Hvis man gennem længere tid udsættes for reflekser i blanke overflader, f.eks.ved kassearbejde, kan det medføre ubehag, træthed, hovedpine og forkerte arbejdsstillinger. Spejlinger kan desuden bevirke at prisskilte og varedeklarationer på blankt papir er svære at læse, eller gøre det svært at se varer bag glas, i montrer mv. Arbejde ved skærme og kasseterminaler kan ligeledes blive generet af spejlinger og reflekser i skærmen. Disse kan undgås eller reduceres ved at placere armaturer korrekt.

I nogle typer butikker arbejder man bevidst med spejlinger og reflekser. Det gælder f.eks. hos sølv- og guldsmede, hvor spejlinger og brillans er vigtige i forhold til, hvordan varerne præsenteres. Også frugt kan fremtræde mere glansfuldt, hvis man skaber spejlinger i de blanke overflader.

Elforbruget til belysning
Der sættes desværre ofte lighedstegn mellem kvantitet og kvalitet. Denne opfattelse er ikke korrekt og bevirker, at mange butikker har et meget højt lysniveau og dermed stort energiforbrug.

En del af den energi, der bruges i et belysningsanlæg bliver til varme. En energirigtig belysning af høj kvalitet giver lavere energiforbrug, mindre varmeafgivelse og dermed mindre kølebehov og bedre indeklima for både kunder og medarbejdere.

Butiksbelysningen skal ikke drukne butikkerne i lys, men i stedet planlægges ud fra butikslokalets indretning og de krav der stilles til lyset i forskellige områder i butikken. Overalt, hvor det er muligt, bør dagslyset udnyttes - det er gratis.

I større, højloftede butikslokaler kan man med fordel have en generel belysning suppleret med funktionsbestemt belysning og effektbelysning

I mindre butikslokaler bør man ud fra en energimæssig synsvinkel starte med at planlægge den funktionsbestemte belysning og efterfølgende vurdere, om der er behov for supplerende belysning, f.eks. i gangområder eller for at forhindre meget mørke, skumle områder i butikken.

 

ip-30-60-40-astrid-espenhain-butikselysning-indgangsparti-high.jpg ip-30-60-50-astrid-espenhain-butikselysning-indgangsparti-high.jpg

Belysning af indgangsparti og facaden er en vigtig del af butiksbelysningen og skal også regnes med i en energiberegning. Fotos: Astrid Espenhain.

 

Relaterede emner: