Lovstof

Krav til dagslys

Krav og vejledning vedr. dagslys findes i Bygningsreglement 2015 og i At-bekendtgørelse nr. 96 om faste arbejdssteders indretning.

Dagslysforholdene i et byggeri har stor betydning for vores trivsel og afhænger af bygningens udformning, som ofte er svær at ændre, når byggeriet er færdigt. Forhold omkring dagslys bør derfor overvejes nøje.

Da dagslysforholdene er bestemt af bygningens dimensioner og orientering, facadens udformning mv. og desuden har indflydelse på andre væsentlige parametre, herunder varmebelastningen, bør overvejelser omkring dagslyset indgå fra den meget tidlige skitseringsfase.

Krav i Bygningsreglement 2015
Ifølge Bygningsreglement 2015, i daglig tale kaldet BR15, skal dagslyset i arbejdsrum og beboelsesrum være tilstrækkelig til, at rummene er vel belyste. Rummene skal desuden forsynes med vinduer, der er anbragt, så personer i rummene kan se ud på omgivelserne. Krav om dagslystilgang kan imidlertid fraviges, når opfyldelsen vil betyde en afgørende ulempe for virksomhedens drift.

Af den vejledende tekst fremgår, at dagslyset normalt vil være tilstrækkeligt, når rudearealet ved sidelys svarer til mindst 10 % af gulvarealet eller ved ovenlys mindst 7 % af gulvareal. Her forudsættes en lystransmittans i vinduesglasset på mindst 0,75 samt normal placering og udformning af bygningen.

Dagslyset kan ligeledes anses for at være tilstrækkeligt, når er en dagslysfaktor på 2 % ved arbejdspladserne.

ip-40-10-10-jan-fugl-dagslysfaktor-high.jpg

Figuren viser hvilke faktorer, der indgår i dagslysfaktoren og hvordan den beregnes. Figur: Jan Fugl. 

 

At-bekendtgørelse nr. 96 om faste arbejdssteders indretning
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 96, kapitel 5 Arbejdsrum, stiller krav om velbelyste rum med udsyn svarendende til krav i BR15.

Vejledning vedr. dagslys findes i Arbejdstilsynets At-vejledning A.1.11, kapitel 7 Dagslys og kapitel 8 Udsyn. 

 

Relaterede emner: