Designprocessen

Optimal udnyttelse af dagslyset

Potentialet for dagslysudnyttelse afhænger i høj grad af de tidligste designbeslutninger vedr. området, bygningens orientering, bygningens form og størrelse samt placeringer af åbninger i facaden.

Hvis en bygnings udvendige overfladeareal i forhold til dens størrelse er begrænset, er det svært at oplyse en bygning alene med naturligt dagslys. På samme måde vil dagslystilgangen også være begrænset, hvis bygningen placeres i skyggen af en høj kontorbygning.

I både forskning og design inden for dagslys forsøger man i dag at tage højde for alle relevante forhold - beliggenhed og omgivelser, strukturelle forhold, bygningsfacade, indretningsdesignelementer og indeklimasystemer - på en måde, så alle komponenter til sammen bidrager til at skabe termisk, akustisk og visuel komfort på en økonomisk og energieffektiv måde, og samtidig sikrer god luftkvalitet og sikkerhed for brugeren.

Avancerede computersystemer kan bruges i design- og konstruktionsfasen og til at overvåge en bygnings ydeevne efter den er taget i brug, med henblik på at sikre, at problemer kan blive opdaget og løst så tidligt som muligt.

For at kunne opstille specifikke designkrav for den enkelte bygning, der skal forsynes med naturligt dagslys, må designeren gøre en række foranstaltninger. Det er vigtigt at udføre en detaljeret område- og klimaanalyse for at indsamle data om solstråling og dagslysniveauer. Dagslystilgangen varierer henover dagen og året. Nogle dage er overskyede, andre klare og solrige. Vinterdage er kortere, sommerdage er længere. En klar sommerdag kan give dagslysniveauer på 100.000 lux eller mere, men på en meget mørk og regnfuld dag eller ved skumring og daggry, kan vi kun måle få hundrede lux.

Lokale data kan være tilgængelige fra en vejrstation i en lufthavn i nærheden. Men de vil formentlig skulle justeres i forhold til forskelle i terrænet mellem lufthavnen og det område, hvor bygningen skal opføres. Området kan desuden være påvirket af omgivende bygninger og forskellige topografiske forhold.

For at man kan forudsige belysningsniveauer på en typisk dag ude og inde rimelig præcist, kræves pålidelig information om gennemsnitlige dagslysniveauer. For at kunne fastsætte behovet for supplerende kunstlys, må lysdesigneren desuden vide, hvornår og hvor ofte dagslysniveauerne ikke alene kan opfylde de anbefalede belysningsniveauer.

Programmer og projektbeskrivelser
Godt design skal tilgodese både funktionalitet og æstetik. En bygning, som er visuelt behagelig, men som ikke fungerer i overensstemmelse med brugernes krav og ønsker, vil formentlig ikke få succes. I den vigtige første fase af et projekt samler dagslysdesigneren viden om brugernes og bygherrens behov, ønsker og krav.

Det er vigtigt, at alle involverede parter vurderer, hvilke opgaver der skal løses i bygningen, og hvilke krav der er forbundet med disse opgaver. En proces, der involverer forskellige brugergrupper er en måde at fastlægge behov og ønsker.

En vurdering af de fremtidige brugeres nuværende faciliteter såvel som disses styrker og svagheder kan også tilføje værdifuld information og give inspiration til processen. Lysdesign, i særdeleshed dagslysdesign, må tage højde for mange faktorer for at give den korrekte kvalitet og kvantitet af lyset på en måde, som også sikrer bygningens arkitektoniske kvalitet. Ved at besøge området får designeren mulighed for at opleve den kontekst, som bygningen vil blive placeret i.

På baggrund af bygherrens og det øvrige projektteams mål, skal dagslysdesigneren tage stilling til:

 • rumfunktioner og krav til bygningens planløsning
 • komfortniveau og tilfredshed blandt beboere, ansatte, brugere eller besøgende
 • visuelle og perceptuelle behov afhængig af bl.a. beboernes alder og de opgaver, der skal løses
 • arkitektoniske muligheder og begrænsninger, inkl. kontekst, potentielle obstruktioner, byggematerialer, rumoverflader og arkitektonisk stil
 • indarbejdelse af særlige udsyn og synsretninger fra bygningen
 • bygningens ønskede udtryk
 • effektivitetsmål for dagslys, belysning, varme, køling, ventilation og energiforbrug
 • særlige krav om fleksibilitet i den fremtidige indretning af rum og arbejdspladser
 • sikkerhedshensyn
 • forhold omkring vedligeholdelse
 • budgetindikationer og -begrænsninger

Projektbeskrivelsen eller programmet udarbejdes på basis af disse og eventuelle øvrige overvejelser. Dagslysdesigneren må desuden etablere rammer for at kunne vurdere, hvordan den dagslysbelyste bygning vil virke på rummets brugere. Dette kræver en reference som det endelige design kan bedømmes på baggrund af.

"Det store billede" eller konceptuelle design
Når et program eller en projektbeskrivelse vedr. design og konstruktion af en ny bygning er etableret, vil lysdesigneren typisk deltage i aktiviteter, der har fokus på "det store billede" eller det overordnerede koncept. De tidlige designbeslutninger vil have en større effekt på hele bygningens effektivitet - både i forhold til brugertilfredshed og i forhold til bæredygtighed (f.eks. energiforbrug, materialevalg, HVAC systemer etc.).

I indvendige rum, hvor sollys (direkte lys fra solen) og dagslys (diffust lys fra himlen og reflekteret lys fra omgivelserne) er en vigtig del af belysningsmiljø, må den tidlige del af designprocessen derfor sikre korrekt placering af bygningen i relation til området og det omgivende miljø, korrekt orientering, korrekt fordeling af bygningsmasse, rumplan, samt størrelse og udformning på lysåbninger.

 

Relaterede emner: